Ochrana osobních údajů - Okružní plavby
Jste zde:
Okružní plavby
OSTATNÍ

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů cestovní kanceláře Orbis Link, s.r.o.

Toto prohlášení obsahuje informace, které se týkají zpracování osobních údajů při činnosti cestovní kanceláře Orbis Link, s.r.o. Ochrana a zpracování osobních údajů se od 25. 5 2018 řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ochraně soukromí a osobních údajů našich zákazníků, uživatelů našich webových stránek a dalších fyzických osob, u kterých zpracováváme osobní údaje, věnujeme patřičnou pozornost. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe odpovídající důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a dodržování zákonných pravidel.

Smyslem tohoto prohlášení je především informovat naše zákazníky:

  • Jaké osobní údaje při naší činnosti, v rámci nabízení, sjednávání, poskytování a správy služeb, zpracováváme,
  • k jakým účelům, jakým způsobem a na základě jakých právních titulů tak činíme,
  • kdo další může s vaším souhlasem či bez něj zpracovávat vaše osobní údaje,
  • kde a jakým způsobem můžete o vašich zpracovávaných osobních údajích získat informace,
  • jaká jsou vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

1. Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je cestovní kancelář Orbis Link, s.r.o., se sídlem Hradešínská 2144/47, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, IČO: 26143275, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74049 (dále „správce“).

2. Jaké osobní údaje zpracováváme

Při své činnosti cestovní kanceláře zpracováváme osobní údaje našich zákazníků. Požadujeme jen ty nezbytné údaje, které potřebujeme k plnění smlouvy nebo k jinému účelu. Podle druhu zájezdu nebo poskytovaných služeb se rozsah údajů může lišit. Maximální rozsah zpracovávaných údajů je: jméno, příjmení, datum narození, místo narození, státní příslušnost, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, pohlaví, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum a místo vystavení cestovního dokladu, datum ukončení platnosti cestovního dokladu, bankovní spojení, údaje týkající se speciálních požadavků klienta na přepravu, ubytování a jiné služby zájezdu.

3. Jaké jsou účely zpracování osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje zpracováváme pouze v přiměřeném, relevantním a nezbytném rozsahu pro jeden nebo více účelů. Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
3.1. činnost cestovní kanceláře vedoucí k uzavření smlouvy, plnění smluvních podmínek a zákonných podmínek při poskytování zájezdů a cestovních služeb. Osobní údaje k tomuto účelu poskytujete dobrovolně, ale bez jejich poskytnutí není možné uzavřít smlouvu a poskytnout cestovní služby;
3.2. zasílání zpravodajů a obchodních sdělení. Jsme oprávněni svým zákazníkům za účelem propagace svých produktů a služeb na Váš e-mail či telefonní číslo zasílat obchodní sdělení, které se týká produktů a služeb obdobným těm, které vám již byly poskytnuty. Máte právo takové využití svého elektronického kontaktu zdarma odmítnout, a to i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud jste původně toto již neodmítli. Ke zpracování osobních údajů v tomto případě nepotřebujeme váš souhlas. Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání uzavřené smlouvy a dále po dobu 3 let od jejího ukončení. Pokud zákazníkem nejste, jsme oprávněni vám zasílat obchodní sdělení jen na základě udělení vašeho souhlasu, v tom případě budeme vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neodvoláte svůj souhlas se zpracováním;
3.3. využití vašich fotografií či videozáznamů pro propagační materiály správce, pokud mu udělíte výslovný souhlas;
3.4. ochrana našich oprávněných zájmů (vyřizování vašich stížností, reklamací, atd.). Poskytnutí těchto údajů není smluvním ani zákonným požadavkem, tyto údaje je však nutné zpracovat pro řádné vyřízení stížnosti či reklamací.

4. Předávání osobních údajů třetím stranám

Pro účely plnění smlouvy o zájezdu nebo poskytnutí cestovních služeb budou osobní údaje uvedené v bodě 2. v nezbytném rozsahu poskytnuty dodavatelům cestovní kanceláře, a to zejména lodním společnostem, hotelům, přepravním společnostem, delegátům, cestovním kancelářím, zastupujícím agenturám v destinaci, pojišťovnám, autopůjčovnám.

Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, osobní údaje zákazníka poskytujeme v nezbytném rozsahu i příjemcům osobních údajů ve třetí zemi (zejména lodním společnostem, leteckým společnostem, hotelům, cestovním kancelářím). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne správce na žádost zákazníka.

Osobní údaje jsou zpracovávány také zaměstnanci správce. Naši zaměstnanci jsou za účelem zachování tajemství o vašich osobních údajích smluvně vázáni k mlčenlivosti.

5. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem. V zájmu ochrany poskytnutých osobních údajů jsme podnikli potřebná technická a bezpečnostní opatření tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.

Všechny osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Tato povinnost mlčenlivosti trvá neomezeně i po skončení zaměstnaneckého poměru nebo příslušného smluvního vztahu.

6. Doba zpracovávání údajů

Vaše osobní údaje budou správcem zpracovávány pouze po nezbytnou dobu. V případě zpracování osobních údajů pro účely plnění smlouvy zpracováváme tyto osobní údaje po dobu trvání příslušné smlouvy a dále 5 let od jejího ukončení. Osobní údaje zpracovávané za účelem našich oprávněných zájmů zpracováváme pouze po dobu vyřizování vašich stížností, reklamací a jiných žádostí.

Za účelem plnění svých zákonných povinností vyplývajících účetních a daňových předpisů jsme povinni uchovávat daňové doklady, které jsme vám vystavili v souvislosti s poskytováním našich produktů a služeb. Tyto doklady obsahují Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o smluvním vztahu. Ke zpracování uvedených osobních údajů nepotřebujeme váš souhlas. Výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let od konce příslušného zdaňovacího období.

7. Práva při zpracování osobních údajů

K vašim osobním údajům máte mj. následující práva:
7.1. Právo na přístup, podle kterého nás můžete požádat o přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme.
7.2. Právo na opravu, podle kterého nás můžete požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o vás zpracováváme.
7.3. Právo na výmaz, podle kterého nás můžete požádat, abychom vymazali vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
7.3.1. Osobní údaje již nejsou nutné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
7.3.2. Pokud jste odvolali souhlas, na jehož základě byly vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování.
7.3.3. Pokud jste vznesli námitku proti zpracování vašich osobních údajů (včetně profilování), které zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně případného souvisejícího profilování.
7.3.4. Pokud byly vaše osobní údaje zpracovány protiprávně.
7.3.5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu České republiky nebo Evropské unie, které se na nás vztahuje.
7.4. Právo na omezení zpracování, podle kterého nás můžete požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
7.4.1. Pokud jste popřeli přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli osobní údaje ověřit.
7.4.2. Jestliže je zpracování vašich osobních údajů protiprávní, ale odmítáte výmaz osobních údajů a místo něj požadujete omezení jejich použití.
7.4.3. Jestliže osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
7.4.4. Pokud jste vznesli námitku proti zpracování vašich osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody
7.5. Právo na přenositelnost údajů, podle kterého máte právo získat vaše automatizovaně zpracovávané osobní údaje, které byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom vám v tom bránili s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
7.6. Právo na odvolání souhlasu, podle kterého máte právo váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, pro který byl souhlas udělen, kdykoliv odvolat.
7.7. Právo vznést námitku, podle kterého můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů u správce pro účely přímého marketingu včetně případného souvisejícího profilování.
7.8. Právo podat stížnost, podle kterého máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

8. Dochází k profilování Vašich osobních údajů?

V rámci zpracování osobních údajů může docházet k profilování, jehož předmětem bude cílení marketingových a obchodních sdělení. Cílem takového profilování je zajištění toho, aby Vám byly zasílány nabídky produktů a služeb, které jsou pro vás dle našeho názoru vyhovující a zohledňující vaše preference. K automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů však docházet nebude.